Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi och verksamhet. Vår vision, mission och våra värderingar är grunden för vår hållbarhetsstrategi och våra mål och de definierar ramarna för vår verksamhet och våra ansvarsfulla affärsmetoder. Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet idag och kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

För att möta och överträffa våra kunders och andra intressenters förväntningar och krav med våra hållbara produkter och tjänster har vi etablerat en hållbarhetsgrupp. Gruppens huvuduppgift är att förbättra VEOs hållbara verksamhet samt se till att våra policyer och rutiner uppfyller våra intressenters förväntningar.

VEO Group har blivit certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

VÅRA PRINCIPER FÖR HÅLLBARHETSLEDNING

Vi har en hållbarhetsgrupp som ansvarar för våra hållbarhetsfrågor och ansvarar för vårt hållbarhetsprogram. Hållbarhetsgruppen definierar även nödvändiga processer, policyer, uttalanden samt instruktioner och stödjer ledningsgruppen i genomförandet av hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsgruppen ansvarar också för uppföljning och rapportering av resultaten till relevanta intressenter samt ansvarar för ESG-rapportering.

Vårt hållbarhetsarbete höjer vår strategiska konkurrenskraft, vilket gör att vi kan stödja våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

FOKUSOMRÅDEN I VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Våra långsiktiga hållbarhetsmål är i linje med FNs mål för hållbar utveckling (2030). Vi stödjer alla FNs 17 hållbara utvecklingsmål och vi har identifierat specifika mål som våra egna fokusområden och mål stödjer.

VEO Sustainability SV 1
VEO Sustainability SV 2
VEO Sustainability SV 3

Fokusområdena innehåller definierade strategiska mål och åtgärder som regelbundet mäts, följs upp och rapporteras till högsta ledningen.

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

MILJÖANSVAR

Vårt strategiska mål är att vår verksamhet ska vara koldioxidneutral senast år 2030. Vi är fast beslutna att minska den negativa miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet och öka de positiva miljöeffekterna. Vårt mål är att under tiden 2022-2025 årligen minska vårt koldioxidavtryck med 25% jämfört med nivån 2018 i vår egen verksamhet (omfattning 1 och omfattning 2).

Vi strävar efter att minimera mängden avfall som genereras av våra aktiviteter och maximera återvinningen av avfall. Vi främjar vardagliga val som främjar en cirkulär ekonomi. Vårt mål är att öka återvinningsgraden till 55% och år 2023 minska mängden avfall med 5% per tillverkad enhet jämfört med 2022.

Utöver detta, är de viktigaste miljöhänsynen i vår verksamhet energiförbrukning samt hantering och kontroll av isolerade händelser. Vi är fast beslutna att erkänna och följa alla miljölagar och förordningar som rör vår verksamhet. Vi följer upp miljöpåverkan från vår verksamhet och genomför åtgärder som syftar till att minska negativa miljöeffekter.

SOCIALT ANSVAR

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra våra ledningsprocesser och arbetssätt. Vi strävar efter att förbättra vår arbetshälsa- och säkerhetskultur samt en proaktiv arbetsskyddsverksamhet för att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och våra affärspartners. Vi har en nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor för såväl våra egna som våra entreprenörers medarbetare.

Vi strävar efter att minimera eventuella negativa effekter av vår verksamhet eller våra produkter på hälsa och säkerhet. Vi främjar våra medarbetares fysiska, psykiska och sociala välfärd genom förebyggande hälsovård och åtgärder som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan. Vi uppmuntrar också en hälsosam livsstil bland våra medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och investerar i deras kompetens och välbefinnande så att de kan erbjuda de senaste lösningarna och tjänsterna till våra kunder.

Vi utvecklar ständigt våra arbetslokaler och möjliggör och förbättrar möjligheterna till distansarbete. Vi stödjer och förbättrar karriärplanering och möjligheter för att förbättra medarbetares nöjdhet och välbefinnande.

Vi fokuserar på ansvarsfull hantering av leverantörskedjan och rättvisa affärsetiska principer för att säkerställa hög kvalitet och leveranser i tid, för att kunna möta våra kunders leveransvillkor.

STYRNINGSANSVAR

En stark ekonomisk grund säkrar kontinuiteten i vår verksamhet och möjliggör att vi kan uppfylla vårt sociala och miljömässiga ansvar.

Vi förstår våra aktieägares mål om avkastning på deras långsiktiga investeringar. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att leverera lösningar som uppfyller deras förväntningar.

Vårt mål är att ge våra nyckelleverantörer fördelaktiga villkor för långsiktigt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Vi uppfyller våra skattskyldigheter i alla länder där vi bedriver verksamhet och fördömer alla former av korruption eller bedräglig verksamhet.

Vi följer alla nationella och internationella lagar och förordningar på alla våra verksamhetsställen och följer god affärsetik. Vi strävar efter att förbättra ledarskapets kvalitet och stödjer chefer i att arbeta på ett konsekvent sätt. Transparens och öppen kommunikation på alla nivåer i organisationen och gentemot våra intressenter är mycket viktigt.

NORGES ÅPENHETSLOV/ TRANSPARENCY ACT (VEO AS)

VEO AS lyder under den norska öppenhetslagen Åpenhetsloven (Transparency Act), som ålägger företag att ta hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden. VEO AS due diligence-redogörelse finns här:

Rapport – Transparency Act VEO AS

Alla förfrågningar om ytterligare information i enlighet med § 6 i öppenhetslagen kan sändas till epostadressen: veo@veo.no

 

Etik & efterlevnad

UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod som bygger på våra värderingar, är en uppsättning etiska regler och normer som beskriver hur vi arbetar. Dessa gemensamt överenskomna principer är en vägledning för vårt dagliga arbete och beslutsfattande. Dessa principer gäller för alla våra anställda och samarbetspartners.

Uppförandekod  Uppförandekod för leverantörer

VISSELBLÅSNING

Vi vill göra det som är rätt – Vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger på att göra affärer på ett rättvist och etiskt sätt. Detta beskrivs i vår uppförandekod. Visselblåsning ger möjlighet att anmäla misstankar om tjänstefel. Du har en viktig roll i att ta upp din oro om du misstänker ett allvarligt missförhållande, som bör förhindras eller korrigeras. Du behöver inte bevis på dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna oss om allvarliga risker som påverkar individer, vårt företag/vår organisation, samhället eller miljön.

Read more

Processen bör endast användas för allvarliga oegentligheter som rör

  • redovisning, interna redovisningskontroller, revisionsfrågor, bekämpning av mutor, bank- och ekonomisk brottslighet, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör företagets eller koncernens vitala intressen eller enskilda personers liv eller hälsa, t.ex. allvarliga miljöbrott, stora brister som rör säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Anställda uppmanas att kontakta sin handledare eller chef för frågor som rör missnöje på arbetsplatsen eller motsvarande frågor eftersom dessa frågor inte kan utredas inom visselblåsartjänsten.

En visselblåsare behöver inte ha fasta bevis för att uttrycka en misstanke. Avsiktlig rapportering av falsk eller skadlig information är dock förbjuden. Missbruk av visselblåsartjänsten är ett allvarligt disciplinärt brott.

Du kan ta upp din oro externt till en offentlig tillsynsmyndighet eller annan offentlig myndighet eller anonymt genom att använda vår rapporteringskanal, som hanteras av en tredje part, WhistleB.

Rapporteringskanalen möjliggör anonyma meddelanden och dialog: https://report.whistleb.com/veo

Rapporteringskanalen kan nås på vilken enhet som helst, inklusive smarta telefoner. Vi rekommenderar anställda att använda kanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.

För mer information, se:

Så här skickar du ett meddelande – se en kort introduktionsfilm

”WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller annan data som kan identifiera den person som skickar ett meddelande. Meddelanden krypteras och kan endast dekrypteras av utsedda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden.”

– WhistleB