Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi och verksamhet. Vår vision, mission och våravärderingar är grunden för vår hållbarhetsstrategi och våra mål och de definierar ramarna för vår process- och produktutveckling och ansvarsfulla affärsmetoder. Det har en växande betydelse för vår verksamhet i framtiden.

För att möta och överträffa våra kunders och andra intressenters förväntningar och krav med våra hållbara produkter och tjänster har vi etablerat en hållbarhetsgrupp. Koncernens huvuduppgift är att definiera hållbarhetsmål och handlingsplaner samt se till att våra policyer och rutiner uppfyller våra intressenters förväntningar.

VÅRA PRINCIPER FÖR HÅLLBARHETSLEDNING

VEO har en hållbarhetsgrupp som ansvarar för VEOs hållbarhetsfrågor och ansvarar för VEOs hållbarhetsprogram. Hållbarhetsgruppen definierar även nödvändiga processer, policyer, uttalanden samt instruktioner.

Vårt hållbarhetsarbete höjer vår strategiska konkurrenskraft och som ett resultat kan vi stödja våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi vill också möta våra andra intressenters krav och förväntningar.

FOKUSOMRÅDEN I VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Våra långsiktiga hållbarhetsmål är i linje med FNs mål för hållbar utveckling (2030). Vi stödjer alla FNs 17 hållbara utvecklingsmål och vi har identifierat de mål som våra egna fokusområden och mål stödjer.

VEO Sustainability SV 1
VEO Sustainability SV 2
VEO Sustainability SV 3

Fokusområdena innehåller definierade strategiska mål och åtgärder som regelbundet mäts, följs upp och rapporteras till högsta ledningen.

Ekonomiskt ansvar

Vårt uppdrag är att skapa välbefinnande för våra kunder, oss själva och andra intressenter. Vi vill uppnå detta på ett hållbart och etiskt sätt genom vår expertis inom energisektorn och genom att utföra vårt arbete med högsta säkerhetsstandarder. En stark ekonomisk grund säkerställer kontinuiteten i vår verksamhet och gör det möjligt för oss att uppfylla vårt sociala och miljömässiga ansvar.

Vi erkänner våra aktieägares mål om avkastning på sina långsiktiga investeringar. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att leverera lösningar som uppfyller deras förväntningar. Vårt mål är att ge våra nyckelleverantörer goda förutsättningar för ett långsiktigt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Vi vill ge våra medarbetare en tilltalande och säker arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och möjligheter till utveckling. Vi uppfyller våra skatteförpliktelser i alla de länder där vi är verksamma och fördömer alla former av korruption eller bedräglig praxis.

MILJÖANSVAR

Vårt mål är att erbjuda energi- och materialeffektiva lösningar och processer. Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp av växthusgaser för att uppnå koldioxidneutralitet på lång sikt. Vi strävar efter att minimera mängden avfall som genereras av vår verksamhet och att maximera återvinningen av avfall. Förutom avfallshantering är de viktigaste miljöhänsynen i vår verksamhet energiförbrukning och hantering och kontroll av isolerade incidenter. Vi är fast beslutna att erkänna och följa alla miljölagar och förordningar som rör vår verksamhet. Vi följer upp miljöpåverkan från vår verksamhet och genomför åtgärder som syftar till att minska negativa miljöeffekter.

Vårt miljöledningssystem har certifierats enligt ISO 14001.

SOCIALT ANSVAR

Vi strävar efter att minimera eventuella negativa effekter av vår verksamhet eller våra produkter på hälsa och säkerhet. Vi främjar våra anställdas fysiska, psykiska och sociala välfärd genom förebyggande hälsovård och åtgärder som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan. Vi uppmuntrar också en hälsosam livsstil bland våra anställda. Vi värdesätter vår personal och investerar i deras kompetens och välbefinnande så att de kan erbjuda de senaste lösningarna och tjänsterna till våra kunder.

Vårt mål är att förbättra säkerhetskulturen och förebyggande och proaktiv arbetsmiljöverksamhet. Vi har nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor för såväl vår personal som för våra entreprenörer.

TRANCPARANCY ACT VEO AS

VEO AS er underlagt Åpenhetsloven som oppstiller plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurdering med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapets redegjørelse er tilgjengelig her:

Report – Transparancy Act VEO AS

Enhver forespørsel om ytterligere informasjon i samsvar med § 6 i Åpenhetsloven kan rettes til følgende e-post adresse: veo@veo.no

 

Etik & efterlevnad

UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod, som bygger på våra värderingar, är en uppsättning etiska regler och normer som beskriver hur vi arbetar. Dessa gemensamt överenskomna principer är en vägledning för vårt dagliga arbete och beslutsfattande. Dessa principer gäller för alla våra anställda och samarbetspartners.

Uppförandekod  Uppförandekod för leverantörer

VISSELBLÅSNING

Vi vill göra det som är rätt – Vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger på att göra affärer på ett rättvist och etiskt sätt. Detta beskrivs i vår uppförandekod. Visselblåsning ger möjlighet att anmäla misstankar om tjänstefel. Du har en viktig roll i att ta upp din oro om du misstänker ett allvarligt missförhållande, som bör förhindras eller korrigeras. Du behöver inte bevis på dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna oss om allvarliga risker som påverkar individer, vårt företag/vår organisation, samhället eller miljön.

Read more

Behandlingen får endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter rörande

  • redovisning, interna redovisningskontroller, revisionsfrågor, bekämpning av mutor, bank- och ekonomisk brottslighet, eller
  • Andra allvarliga oegentligheter som rör företagets eller koncernens vitala intressen eller enskilda personers liv eller hälsa, t.ex. allvarliga miljöbrott, stora brister som rör säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Anställda uppmanas att kontakta sin handledare eller chef för frågor som rör missnöje på arbetsplatsen eller relaterade frågor, eftersom dessa frågor inte kan utredas inom ramen för visselblåsningen.

En visselblåsare behöver inte ha fasta bevis för att uttrycka en misstanke. Avsiktlig rapportering av falsk eller skadlig information är dock förbjuden. Missbruk av visselblåsartjänsten är ett allvarligt disciplinärt brott.

Du kan ta upp din oro externt till en offentlig tillsynsmyndighet eller annan offentlig myndighet eller anonymt genom att använda vår rapporteringskanal, som hanteras av en tredje part, WhistleB.

Rapporteringskanal, som tillåter anonyma meddelanden och dialog: https://report.whistleb.com/veo

Rapporteringskanalen kan nås på vilken enhet som helst, inklusive smarta telefoner. Vi rekommenderar anställda att komma åt kanalen från en design som inte är ansluten till vårt intranät.

För mer information, se:

Så här skickar du ett meddelande – kolla en kort introduktionsfilm

”WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller andra data som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Meddelanden krypteras och kan endast dekrypteras av utsedda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden.”

– WhistleB