Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme ja toimintaamme. Visiomme, missiomme ja arvomme ovat kestävän kehityksen strategiamme ja tavoitteidemme perusta, ja ne määrittelevät raamit toiminnallemme sekä vastuullisille liiketoimintakäytännöillemme. Tällä kaikella on kasvava merkitys liiketoiminnallemme tällä hetkellä ja entistä suurempi merkitys tulevaisuudessa.

Olemme perustaneet kestävän kehityksen ryhmän, jotta voisimme täyttää ja ylittää asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme odotukset ja vaatimukset kestävillä tuotteillamme ja palveluillamme. Ryhmän pääasiallisena tehtävänä on kehittää VEOn kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja sekä varmistaa, että toimintatapamme vastaavat sidosryhmiemme odotuksia.

VEO Group on saavuttanut sertifikaatit ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Kestävän kehityksen johtamisen periaatteet

VEOlla toimii kestävän kehityksen ryhmä, joka vastaa VEOn kestävän kehityksen tavoitteista ja vastuullisuusohjelmasta. Ryhmä määrittelee myös tarvittavat prosessit, toimintaperiaatteet, lausunnot ja ohjeet sekä tukee johtoryhmää vastuullisuusohjelman toteuttamisessa. He tarkkailevat tuloksia ja raportoivat niistä asianmukaisille kohderyhmille sekä ovat vastuussa ESG-raportoinnista.

Vastuullisuustyömme vahvistaa strategista kilpailukykyämme, ja sen ansiosta voimme auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Kestävän kehityksen painopisteet

Pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteemme ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (2030) kanssa. Tuemme kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja olemme tunnistaneet ne tavoitteet, joita toimintamme painopisteet ja päämäärät tukevat.

VEO_Sustainability_EN 1
VEO Sustainability EN 2
VEO Sustainability EN 3

Painopistealueet sisältävät määritellyt strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita mitataan, seurataan ja raportoidaan ylimmälle johdolle säännöllisesti.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

 

Ympäristövastuu

Strateginen tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraaliuus toiminnassamme vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneita vähentämään toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja vahvistamaan puolestaan positiivisia vaikutuksia ympäristölle. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme vuosittain 25 prosenttia vuosien 2022 ja 2025 välillä verrattuna vuoden 2018 tasoon.

Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrän ja maksimoimaan jätteiden kierrätyksen.Edistämme päivittäisiä valintoja, jotka tukevat kiertotaloutta. Tavoitteenamme on nostaa kierrätysaste 55 prosenttiin ja vähentää jätteen määrää vuonna 2023 viidellä prosentilla tuotettua kuutiota kohden vuoteen 2022 verrattuna.

Jätehuollon lisäksi toimintaamme liittyvät merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat energiankulutus sekä yksittäisten häiriötilanteiden hallinta ja valvonta. Olemme sitoutuneita tunnistamaan ja noudattamaan kaikkia toimintaamme liittyviä ympäristölakeja ja -määräyksiä. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja toteutamme toimenpiteitä negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Sosiaalinen vastuu

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa johtamisen toimintamalleja sekä työskentelytapoja. Kehittämällä terveys- ja turvallisuuskulttuuriamme sekä ehkäiseviä ja proaktiivisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja varmistamme turvallisen työympäristön työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme asettaneet työtapaturmien nollatavoitteen niin henkilöstöllemme kuin urakoitsijoillemmekin.

Pyrimme minimoimaan toimintamme ja tuotteidemme mahdolliset negatiiviset vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen. Edistämme työntekijöidemme fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla. Kannustamme myös työntekijöitämme terveisiin elämäntapoihin. Arvostamme henkilöstöämme ja panostamme heidän osaamiseensa ja hyvinvointiinsa, jotta he voivat tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset ratkaisut ja palvelut.

Kehitämme työtilojamme, lisäämme etätyöskentelyn mahdollisuuksia sekä tuemme urasuunnittelua ja tarjoamme uramahdollisuuksia lisätäksemme työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Keskitymme vastuullisen toimitusketjun hallintaan ja oikeudenmukaiseen liiketoiminnan etiikkaan varmistaaksemme korkealaatuiset ja oikea-aikaiset kuljetukset. Näin voimme varmistaa, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme toimitusehtoihin.

Hallinnollinen vastuu

Vahva taloudellinen perusta turvaa liiketoimintamme jatkuvuuden ja mahdollistaa niin sosiaalisen vastuumme kuin ympäristövastuumme täyttämisen.

Ymmärrämme, että osakkeenomistajiemme tavoitteena on saada tuottoa pitkäaikaisille sijoituksilleen. Luomme lisäarvoa asiakkaillemme toimittamalla ratkaisuja, jotka vastaavat heidän odotuksiaan.

Tavoitteenamme on tarjota avaintoimittajillemme suotuisat edellytykset pitkäaikaiselle ja molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle. Täytämme verovelvoitteemme kaikissa toimintamaissamme ja tuomitsemme kaikenlaisen korruption tai petollisen toiminnan.

Noudatamme kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä kaikissa liiketoiminnan sijaintipaikoissamme ja toimimme hyvän liiketoimintaetiikan mukaisesti. Haluamme kehittää johtamista ja tuemme esihenkilöitä yhdenmukaisten työskentelytapojen saavuttamisessa. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoin vuorovaikutus niin organisaation kaikilla tasoilla kuin yhteistyökumppanien kesken nähdään erittäin tärkeänä.

Norjan arviointilaki (VEO AS):

VEO AS on Norjan ”Transparency Act” -lain alainen, ja se on vastuussa perusihmisoikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen asianmukaisesta noudattamisesta. Yritykseen due diligence -tilinpäätös löytyy täältä:

Raportti – Avoimuuslaki VEO AS

Kaikki avoimuuslain 6 §:n mukaiset lisätietopyynnöt voidaan toimittaa tähän sähköpostiosoitteeseen: veo@veo.no

 

Etiikka & vaatimustenmukaisuus

Eettiset toimintaohjeet

Arvoihimme perustuva toimintaohje sisältää joukon eettisiä sääntöjä ja normeja, jotka kuvaavat toimintaamme.Nämä yhteisesti sovitut periaatteet ohjaavat päivittäistä työtämme ja päätöksentekoa. Nämä periaatteet koskevat kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme.

Eettiset toimintaohjeet  Toimittajien eettiset toimintaohjeet

Ilmiantokanava

Haluamme toimia oikein – Ilmiantokanavamme

Pitkäaikainen menestyksemme rakentuu sen varaan, että liiketoimintaa tehdään reilulla ja eettisellä tavalla. Tämä on kuvattu eettisissä toimintaohjeissamme. Ilmianto on keino ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä.Sinun on tärkeää ilmoittaa havainnostasi, mikäli epäilet vakavaa väärinkäytöstä, joka tulee estää tai korjata. Sinun ei tarvitse todistaa epäilyksiäsi, mutta kaikkien ilmoitusten on perustuttava vilpittömyyteen.

Ilmiantokanavaa voi käyttää ilmoittaakseen vakavista riskeistä, jotka vaikuttavat yksilöihin, yritykseemme/organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Lue lisää

Käsittely saa koskea vain vakavia väärinkäytöksiä, jotka liittyvät

  • kirjanpitoon, sisäiseen kirjanpitokontrolliin, tilintarkastusasioihin, lahjonnan ehkäisyyn, pankki- ja talousrikoksiin tai
  • muihin vakaviin väärinkäytöksiin koskien yrityksen tai konsernin elintärkeitä intressejä tai yksittäisten henkilöiden elämää tai terveyttä, kuten vakavia ympäristörikoksia, merkittäviä turvallisuuspuutteita työpaikalla tai erittäin vakavia syrjintä- tai häirintätapauksia.

Työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä esihenkilöönsä tai johtajaansa työpaikkatyytymättömyyteen tai muuhun vastaavaan tapaukseen liittyen, sillä näitä asioita ei voida käsitellä ilmiantokanavan puitteissa.

Ilmoituksen tekevän henkilön ei tarvitse olla varma epäilyksensä oikeellisuudesta. Kuitenkin tahallinen väärien tai perättömien tietojen ilmoittaminen on kielletty. Ilmiantokanavan väärinkäyttö on vakava kurinpitomenettelyn alainen rike.

Voit ilmoittaa huolesi joko julkiselle valvontaviranomaiselle tai muulle julkiselle viranomaiselle tai anonyymisti käyttäen ilmiantokanavaamme, jonka hoitaa kolmas osapuoli WhistleB.

Ilmiantokanava mahdollistaa anonyymin viestien lähettämisen ja keskustelun:

https://report.whistleb.com/veo

Ilmiantokanavaan pääsee millä tahansa laitteella, mukaan lukien älypuhelimilla. Suosittelemme työntekijöitä käyttämään kanavaa laitteelta, joka ei ole yhteydessä VEOn intranetiin.

Lisätietoja löytyy:

Usein kysytyt kysymykset https://whistleb.com/whistleblowing-system/FAQs/

Kuinka lähettää viesti – katso lyhyt esittelyvideo

”WhistleB varmistaa ilmiantajan anonymiteetin. Palvelu on erillinen organisaation IT-ympäristöstä. WhistleB ei seuraa IP-osoitteita tai muita tietoja, jotka voivat tunnistaa viestin lähettäjän. Viestit salataan, ja niitä voivat purkaa vain valtuutetut henkilöt. WhistleB ei voi purkaa tai lukea viestejä.”

– WhistleB